Hľadaný výraz: proverbs 15, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. 2 A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. 3 Minden helyeken [vannak] az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. 4 A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. 5 A bolond megútálja az õ atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. 6 Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság. 7 A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes. 8 Az istentelenek áldozatja gyûlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki. 9 Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti. 10 Gonosz dorgálás [jõ] arra, a ki útját elhagyja; a ki gyûlöli a fenyítéket, meghal. 11 A sír és a pokol az Úr elõtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve. 12 Nem szereti a csúfoló a feddést, [és] a bölcsekhez nem megy. 13 A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik. 14 Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot. 15 Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjûnek pedig szüntelen lakodalma [van.] 16 Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van. 17 Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyûlölség. 18 A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútûrõ pedig lecsendesíti a háborgást. 19 A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett. 20 A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját. 21 A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár. 22 Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában elõmennek. 23 Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében [mondott] beszéd, oh mely igen jó! 24 Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van. 25 A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerõsíti pedig az özvegynek határát. 26 Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek. 27 Megháborítja az õ házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyûlöli az ajándékokat, él az. 28 Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt. 29 Messze [van] az Úr az istentelenektõl; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. 30 A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerõsíti a csontokat. 31 A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik. 32 A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az õ lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. 33 Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek elõtte jár az alázatosság.

1

mail   print   facebook   twitter