Hľadaný výraz: numbers 20, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zomrela Mirjam, a kde ju aj pochovali. 2 Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. 3 Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu: Kiežby sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom. 4 Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? 5 Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové jablká; ba nie je tu ani pitná voda? 6 Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila Hospodinova sláva. 7 Hospodin povedal Mojžišovi: 8 Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. 9 Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin. 10 Nato zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci! Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? 11 Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. 12 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. 13 Sú to vody Meríby, kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prejavil svoju svätosť. 14 Z Kádeša poslal Mojžiš poslov k edómskemu kráľovi: Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael: Ty poznáš všetky útrapy, ktoré nás postihli. 15 Naši otcovia zostúpili do Egypta, kde dlhý čas bývali. Egypťania však s nami a s našimi otcami zle zaobchádzali, 16 preto sme volali k Hospodinovi o pomoc a on vypočul náš nárek. Poslal nám posla, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kádeši, v meste na hranici tvojho územia. 17 Dovoľ nám prejsť cez tvoje územie. Nepôjdeme cez polia ani cez vinice, nebudeme piť vodu zo studní, pôjdeme kráľovskou cestou, z ktorej neodbočíme ani napravo, ani naľavo, kým neprejdeme tvojím územím. 18 Edóm mu však odkázal: Nesmieš prejsť cez moje územie, lebo vyjdem proti tebe s mečom. 19 Izraeliti mu odpovedali: Pôjdeme hlavnou cestou a keď ja alebo môj dobytok budeme piť z tvojej vody, zaplatíme ti. Nič iné nechcem, len aby sme mohli pešo prejsť. 20 Edóm odmietol: Nesmieš prejsť! Potom vyšiel proti nim s veľkým počtom ľudí a s veľkou mocou. 21 Keď Edóm Izraelu prechod cez svoje územie odmietol, Izrael sa mu vyhol. 22 Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu Hór. 23 Na vrchu Hór na hranici Edómska, Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 24 Áron bude pripojený k svojmu ľudu; nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meríba. 25 Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch Hór. 26 Vezmi z Árona jeho rúcho a obleč doň jeho syna Eleazára, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. 27 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch Hór. 28 Mojžiš sňal z Árona rúcho a obliekol doň jeho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu Hór Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu. 29 Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel a celý dom Izraela oplakával Árona tridsať dní.

1

mail   print   facebook   twitter