Hľadaný výraz: nahum 1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. 2 Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele. 3 Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama. 4 Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel, vadne i výhonek Libanónu. 5 Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí. 6 Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak oheň, skály se před ním drolí. 7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. 8 Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele. 9 Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane. 10 Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm. 11 Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce. 12 Toto praví Hospodin: Ať si žijí sebepokojněji, ať je jich sebevíc, budou skoseni; ničemník zajde. Pokořoval jsem tě, Sijóne, už tě nebudu pokořovat. 13 Jeho jařmo nyní přerazím a spadne z tebe, zpřetrhám tvá pouta. 14 A proti tobě, Ašúre, vydává Hospodin příkaz: Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno. Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané i lité. Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený.

1

mail   print   facebook   twitter