Hľadaný výraz: nahum 1, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Otrel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše. 2 Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. 3 Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků. 4 Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí Libanonu. 5 Hory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. 6 Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztek, skály se před ním drolí na kusy! 7 Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají. 8 S Ninive ale skoncuje v nezadržitelné záplavě; své nepřátele do tmy zažene! 9 Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník už se nezvedne! 10 Budou zapleteni v trní, svým vínem budou zpití, zhltnuti budou jak suché plevy. 11 Z tebe, Ninive, vyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá plány zločinné! 12 Tak praví Hospodin: "I když mají klid a jsou tak početní, přece vymizí, až budou skoseni. I když jsem tě, Judo, pokořil, nepokořím tě nikdy víc. 13 Jeho jho na tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé okovy." 14 O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!"

1

mail   print   facebook   twitter