Hľadaný výraz: micah 6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Počujte, čo hovorí Pán: „Vstaň, súď sa pred vrchmi a kopce nech počujú tvoj hlas!“ 2 Čujte, vrchy, Pánov spor, i pevné základy zeme, lebo Pán má spor so svojím ľudom, s Izraelom sa bude pravotiť. 3 „Ľud môj, čo som ti urobil? A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi! 4 Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva som ťa vykúpil a postavil som ti na čelo Mojžiša, Árona a Máriu. 5 Ľud môj, spomeňže si, čo zamýšľal moabský kráľ Balak a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn, od Setimu až po Galgalu, aby si poznal láskavé skutky Pánove.“ 6 „S čím mám predstúpiť pred Pána, skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám prísť pred neho s celopalmi? S jednoročnými teliatkami? 7 Či má Pán záľubu v tisícoch baranov, v desaťtisícoch potokov oleja? Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech, plod svojho lona za zločin svojej duše?“ 8 Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. 9 Čuj! Pán volá k mestu - a spása tým, čo sa boja tvojho mena! „Počúvajte prút a toho, čo ho ustanovil. 10 Ešte je oheň v dome zločinca: zločinné poklady a mizerná zmenšená efa. 11 Či ospravedlním, keď je váha bezbožná a vo vrecku sú falošné závažia? 12 Jeho boháči sú plní násilia, jeho občania hovoria klamstvo a jazyk v ich ústach je lesť. 13 Nuž aj ja ťa začnem udierať, nivočiť pre tvoje hriechy. 14 Budeš jesť a nenasýtiš sa, vnútro ti ostane prázdne. Čo uchytíš, nezachrániš, a čo zachrániš, odovzdám meču. 15 Budeš siať, ale žať nebudeš, budeš šliapať olivy, no nepomažeš sa olejom, i mušt, no víno piť nebudeš. 16 Zachovával si predpisy Omriho a všetky skutky Achabovho domu, kráčal si podľa jeho rád, aby som z teba púšť urobil a z tvojich obyvateľov výsmech; budeš niesť posmech národov.“

1

mail   print   facebook   twitter