Hľadaný výraz: leviticus 26, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly, ani posvätné stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh. 2 Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, majte v hlbokej úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. 3 Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, 4 dám vám dažde v príhodnom čase a zem vydá svoju úrodu, i poľné stromy vydajú svoje ovocie, 5 mlatba bude trvať až do oberačky a oberačka bude trvať po sejbu; najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine. 6 V krajine spôsobím pokoj, a keď si ľahnete, nik vás nevyruší. Odstránim škodlivú zver a meč neprejde vašou krajinou. 7 Vy budete prenasledovať svojich nepriateľov a oni podľahnú vášmu meču. 8 Piati z vás budú hnať sto ľudí a sto z vás bude hnať desaťtisíc; vaši nepriatelia padnú pred vami mečom. 9 Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami. 10 Budete jesť staré z predošlého roku a staré budete musieť vypratávať pred novým. 11 Postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si vás. 12 Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom. 13 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou. 14 Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje príkazy, 15 ak zavrhnete moje ustanovenia a moje právne predpisy vám budú odporné, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a narušíte moju zmluvu, 16 naložím s vami podobne. Uvediem na vás náhlu hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyháša zrak a stravuje život; nadarmo budete siať svoje semeno, pojedia ho vaši nepriatelia. 17 Obrátim svoju tvár proti vám, takže vás porazia vaši nepriatelia a panovať budú nad vami tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. 18 Keď ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 19 Tak zlomím vašu pyšnú moc a urobím vám nebo nad vami železom a vašu zem bronzom; 20 vaša sila sa nadarmo spotrebuje; vaša zem nevydá úrodu, ani stromy krajiny neprinesú ovocie. 21 Ak sa mi predsa postavíte na odpor a nebudete ma chcieť poslúchať, pridám vám sedemkrát toľko rán, ako je vašich hriechov. 22 Pošlem na vás divú zver a ona vás pripraví o deti, vyhubí váš dobytok a umenší váš počet, takže vaše cesty spustnú. 23 Ak sa ani týmto nedáte poučiť a postavíte sa mi na odpor, 24 aj ja sa vám postavím na odpor a budem vás sedemnásobne ťať za vaše hriechy. 25 Privediem na vás meč, ktorý pomstí porušenie zmluvy. Ak sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem na vás mor a budete vydaní do rúk nepriateľa. 26 Keď vám zlámem oporu chleba, desať žien bude piecť váš chlieb v jednej peci a podľa váhy vám vrátia váš chlieb, takže budete jesť, ale sa nenasýtite. 27 Ak ma ani na toto nebudete poslúchať a postavíte sa mi na odpor, 28 i ja sa vám s hnevom postavím na odpor a potrestám vás sedemnásobne za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov a svojich dcér. 30 Spustoším vaše obetné výšiny, zotnem vaše kadidlové oltáriky a vaše mŕtvoly pridám k mŕtvolám vašich modiel; budem mať odpor voči vám. 31 Vaše mestá zmením na rumovisko a spustoším vaše svätyne; nechcem voňať vaše obete príjemnej vône. 32 Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia nad ňou vaši nepriatelia, ktorí budú bývať v nej. 33 Vás rozptýlim medzi národy a za vami na vás vytasím meč, vaša krajina bude púšťou a vaše mestá rumoviskom. 34 Vtedy krajina po celý čas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. Vtedy si krajina odpočinie a dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. 35 Po celý čas spustnutia bude odpočívať, ako neodpočívala za vašich dní sviatočného odpočinku, pokiaľ ste bývali v nej. 36 Tým, ktorí z vás ešte zostanú, uvediem v krajine ich nepriateľov malomyseľnosť do sŕdc, takže ich bude prenasledovať šelest zaviateho lístia, budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a padnú, aj keď ich nik nebude prenasledovať. 37 I budú padať jeden cez druhého akoby na úteku pred mečom, hoci nikto ich nebude prenasledovať, a nebudete môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi. 38 Tak zahyniete medzi svojimi nepriateľmi a krajina vašich nepriateľov vás požerie. 39 Tí, ktorí zostanú, zhnijú za svoje previnenia v krajinách vašich nepriateľov; ba i za viny svojich otcov zhnijú spolu s nimi. 40 I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov, i neveru, ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor. 41 I ja sa im postavím na odpor a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a ponesú trest za svoje viny, 42 rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem, a rozpomeniem sa aj na krajinu. 43 Keď krajina bude spustošená a bez nich, dostane náhradu za svoje sviatočné dni odpočinku, keďže bude spustnutá a bez nich, oni však ponesú trest za svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy, voči mojim ustanoveniam cítili odpor. 44 Ale ani pri tom všetkom ich nezavrhnem, keď budú v krajine svojich nepriateľov, a nebudem cítiť voči nim odpor natoľko, že by som ich úplne zničil a zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som Hospodin, váš Boh. 45 Rozpomeniem sa kvôli nim na zmluvu s ich predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z Egypta, aby som bol ich Bohom; ja som Hospodin. 46 Toto sú ustanovenia, právne predpisy a zákony, ktoré Hospodin ustanovil medzi sebou a medzi Izraelcami na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžiša.

1

mail   print   facebook   twitter