Hľadaný výraz: joel 1, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Slovo Hospodinovo, které dostal Joel, syn Petuelův. 2 Stařešinové, teď toto poslyšte, všichni obyvatelé země, ucho nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? 3 Svým dětem o tom povězte, vaše děti zas svým dětem a jejich děti potom těm, kdo vystřídají je: 4 Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, larvy sežraly, a co zbylo po larvách, sežraly ponravy. 5 Proberte se, opilci, plakejte, kvílejte všichni, kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. 6 Do mé země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky. 7 Mou vinnou révu zpustošil a oklestil mé fíkoví; zbavil je kůry, kterou odhodil, zbyly jen bílé větévky. 8 Kvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává svého ženicha! 9 Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící se dali do truchlení. 10 Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází. 11 Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli! 12 Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i palmy s jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. 13 Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. 14 Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! 15 Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se! 16 Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí. 17 Zrní se scvrklo pod hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. 18 I dobytek už naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. 19 Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. 20 Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň!

1

mail   print   facebook   twitter