Hľadaný výraz: hosea 6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí. 2 Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou. 3 Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý na zem.« 4 Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Vaša láska je ako ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie za rána. 5 Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst, aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo. 6 Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly. 7 Oni však zrušili zmluvu ako Adam, tam mi zostali neverní. 8 Galaád je mesto zločincov, plný krvavých šľapají. 9 Ako hrdlo zločincov je zástup kňazov, zabíjali na ceste do Sichemu, áno, zločin páchali. 10 V dome Izraela videl som ohavnosť, je tam smilstvo Efraima, poškvrnil sa Izrael. 11 Aj ty si, Júda, chystaj žatvu, až obrátim osud svojho ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter