Hľadaný výraz: galatians 5, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. 2 Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. 3 Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. 4 Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelembõl kiestetek. 5 Mert mi a Lélek által, hitbõl várjuk az igazság reménységét. 6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. 7 Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak? 8 Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív. 9 Kis kovász az egész tésztát megkeleszti. 10 Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. 11 Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya. 12 Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak. 13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sõt szeretettel szolgáljatok egymásnak. 14 Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 15 Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. 16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. 17 Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. 18 Ha azonban a Lélektõl vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. 19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyûlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, 21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekrõl elõre mondom néktek, a miképen már ezelõtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. 22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség. 23 Az ilyenek ellen nincs törvény. 24 A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. 25 Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. 26 Ne legyünk hiú dicsõség kívánók, egymást ingerlõk, egymásra irígykedõk.

1

mail   print   facebook   twitter