Hľadaný výraz: galatians 5, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. 2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. 4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista; vypadli ste z milosti. 5 Lebo my Duchom z viery očakávame nádej zo spravodlivosti. 6 Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. 7 Dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu? 8 Toto prehováranie nie je od toho, ktorý vás povoláva. 9 Trocha kvasu nakvasí celé cesto. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, čo robí zmätok medzi vami, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek. 11 Ale bratia, ak ja ešte hlásam obriezku, prečo ma ešte prenasledujú? Veď tak je odstránené pohoršenie kríža. 12 Nech sa dajú hoci i kastrovať tí, čo vás poburujú. 13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telo, ale navzájom si slúžte v láske. 14 Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neskántrili. 16 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. 19 A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. 22 No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. 24 Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! 26 Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!

1

mail   print   facebook   twitter