Hľadaný výraz: ezekiel 6, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 2 Synu človeka, obráť svoju tvár proti vrchom Izraelovým a prorokuj proti nim 3 a povieš: Vrchy Izraelove, počujte slovo Pána Hospodina! Takto hovorí Pán Hospodin vrchom a brehom, potokom a údoliam: Hľa, ja uvediem na vás meč a zkazím vaše výšiny, 4 a vaše oltáre spustnú, a vaše slnečné obrazy budú roztrieskané, a učiním to, že vaši pobití padnú pred svojimi ukydanými bohmi. 5 A povrhnem mŕtve telá synov Izraelových pred ich ukydané bohy a rozmecem vaše kosti okolo vašich oltárov. 6 Vo všetkých vašich bydliskách budú mestá spustošené, a výšiny spustnú, aby vaše oltáre boly spustošené a spustlé, a tak budú roztrieskaní vaši ukydaní bohovia a prestanú, a vaše slnečné obrazy budú porúbané, a vaše diela budú vyhladené. 7 A padne zabitý vo vašom strede, a zviete, že ja som Hospodin. 8 Ale ponechám ostatok takým činom, že budete mať niekoľko uniklých meču medzi národami, keď budete rozptýlení po rôznych zemiach. 9 A vaši uniklí sa budú rozpomínať na mňa medzi národami, kam budú zajatí, keď si skrúšim ich srdce, oddané smilstvu, ktoré odstúpilo odo mňa, a ich oči, ktoré smilnily chodiac za ich ukydanými bohmi, a budú sa sami sebe oškliviť pre nešľachetnosti, ktoré páchali, čo do všetkých ich ohavností. 10 A zvedia, že ja som Hospodin a že som nehovoril nadarmo, že im učiním toto zlé. 11 Takto hovorí Pán Hospodin: Tleskni svojou rukou a dupni svojou nohou a povedz: Oj, beda, pre všetky tie špatné ohavnosti domu Izraelovho, lebo padnú, ktorý mečom, ktorý hladom a ktorý morom. 12 Ten, kto bude ďaleko, zomrie morom, a kto blízko, padne mečom, a ten, kto pozostane a kto bude obľahnutý, zomrie hladom, a tak dokonám svoju prchlivosť na nich. 13 A zviete, že ja som Hospodin, keď budú ich pobití ležať prostred ich ukydaných bohov okolo ich oltárov na každom vysokom brehu, na všetkých temenách vrchov a pod každým stromom zeleným a pod každým dubom hustým, na mieste, na ktorom dávali upokojujúcu vôňu všetkým svojim ukydaným bohom. 14 A vystriem na nich svoju ruku a učiním zem pustou a spustlou, viac ako je púšť Diblata po všetkých ich bydliskách, a zvedia, že ja som Hospodin.

1

mail   print   facebook   twitter