Hľadaný výraz: ezekiel 6, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Človeče, obráť sa tvárou k izraelským vrchom a prorokuj proti nim: 3 Vy, izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina, Pána! Takto vraví Hospodin, Pán, vrchom a pahorkom, riečiskám a údoliam: Hľa, ja uvediem na vás meč a znivočím vaše obetné výšiny. 4 Vaše oltáre spustnú i vaše kadidlové oltáre budú rozbité, a pohodím vašich pobitých pred vaše modly. 5 Mŕtvoly Izraelcov vrhnem pred ich modly; vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. 6 Vo všetkých vašich sídlach mestá budú porúcané a výšiny spustnú, takže vaše oltáre budú spustošené a vaše modly budú rozbité a zaniknú; vaše kadidlové oltáre budú pobúrané a zotreté bude to, čo ste si spravili. 7 Prebodnutí padnú medzi vami. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 8 Ale ponechám zvyšok. Keď budete mať takých, ktorí uniknú meču medzi národmi, a budete rozptýlení po krajinách, 9 tí, ktorí z vás uniknú, rozpomenú sa na mňa medzi národmi, kam boli odvedení do zajatia; zlomím ich smilné srdce, ktoré odstúpilo odo mňa, aj ich oči, ktoré chlipne hľadeli za svojimi modlami; zošklivia sa sami sebe pre zlé veci, pre všetky svoje ohavnosti. 10 Keď dopustím na nich túto pohromu, potom poznajú, že ja som Hospodin a nadarmo som nehovoril. 11 Takto vraví Hospodin, Pán: Tleskni dlaňou, dupni nohou a povedz: Ach, beda domu Izraela pre všetky zlé ohavnosti. Padnú mečom, hladom a na mor. 12 Ten, čo bude ďaleko, zomrie na mor, a ten, čo bude blízko, padne mečom; ten, čo zostane a bude obkľúčený, zomrie hladom - a tak vyplním svoju prchkosť na nich. 13 Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď ich prebodnutí budú ležať medzi ich modlami, okolo ich oltárov na každom vysokom kopci, na všetkých temenách vrchov i pod každým košatým cérom, na mieste, kde svojim modlám obetovali udobrujúce vonné obete. 14 Vystriem proti nim svoju ruku a krajinu obrátim na pustatinu a na hrôzu na všetkých ich sídlach od púšte až po Riblu. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

1

mail   print   facebook   twitter