Hľadaný výraz: ezekiel 36, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ty však, človeče, prorokuj o izraelských vrchoch a povedz: Izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodinovo: 2 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože nepriateľ hovorí o vás: Aha, večné výšiny sa stali našim vlastníctvom! 3 preto prorokuj a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Preto, áno, pretože pustošili a siahali na vás zo všetkých strán, aby ste sa stali vlastníctvom ostatných národov, pretože ste sa dostali na klebetné a ohováračské pery ľudí, 4 preto, izraelské vrchy, počujte slovo Hospodina, Pána: Takto vraví Hospodin, Pán vrchom, pahorkom, riečiskám i údoliam, spustnutým zrúcaninám a opusteným mestám, ktoré sa stali okolitým národom korisťou a predmetom výsmechu. 5 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Naozaj, s ohňom svojej žiarlivosti som hovoril proti ostatným národom i proti celému Edómu, lebo si vzali moju krajinu do vlastníctva s radosťou celého srdca a s hlbokým opovrhnutím, aby ju mohli vlastniť a lúpiť. 6 Preto prorokuj o pôde Izraela a povedz vrchom, pahorkom, riečiskám, údoliam: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja prehovorím vo svojej žiarlivosti a vo svojom hneve, pretože znášate potupu národov. 7 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ja dvíham ruku k prísahe: Naozaj, národy, ktoré sú okolo vás, ponesú svoju hanbu. 8 Avšak vy, izraelské vrchy, vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie môjmu izraelskému ľudu, lebo čoskoro príde domov. 9 Lebo, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrátené a obsiate; 10 na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela; mestá budú obývané, a čo je zrúcané, bude nanovo vystavané. 11 Na vás rozmnožím ľudí i zvieratá, takže sa budú množiť a plodiť, a osadím vás ako za vašich starých čias, naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým a poznáte, že ja som Hospodin. 12 Spôsobím, aby kráčali po vás ľudia, to jest môj izraelský ľud. Vezmú vás do vlastníctva, vtedy budete ich dedičným vlastníctvom a nebudete ich nikdy pripravovať o deti. 13 Takto vraví Hospodin, Pán: Pretože vám hovoria: Ty požieraš ľudí a pripravuješ svoje národy o deti! 14 preto nebudeš nikdy požierať ľudí a nebudeš pripravovať svoj národ o deti - znie výrok Hospodina, Pána. 15 Nedovolím už, aby zaznievalo o tebe potupovanie od pohanov, ani nebudeš viac znášať hanobenie národov, ani svoj národ nebudeš viac pripravovať o deti - znie výrok Hospodina, Pána. 16 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 17 Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečisťoval ju svojím spôsobom života a svojimi skutkami, takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania. 18 Vtedy som si vylial na vás svoj pálčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pretože ju modlami znečistili. 19 Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách; súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. 20 Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvätili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo: Títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z Jeho krajiny. 21 Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvätil medzi národmi, ku ktorým prišli. 22 Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Hospodin, Pán: Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. 23 Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin - znie výrok Hospodina, Pána - keď sa na vás dokážem svätým pred ich očami. 24 Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. 25 Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich po škvŕn, i od všetkých modiel vás očistím. 26 Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. 27 Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. 28 Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 29 Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. 30 Rozmnožím ovocie stromov i výnos poľa, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hladovanie medzi národmi. 31 Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. 32 Nie kvôli vám konám - znie výrok Hospodina, Pána - to nech je vám známe. Hanbite sa a červenajte pre svoje spôsoby života, dom Izraela! 33 Takto vraví Hospodin, Pán: V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnení, osídlim mestá, a čo je zrúcané, nanovo vystavím. 34 Spustnutá krajina bude obrábaná miesto toho, že bývala púšťou pred očami okoloidúcich. 35 Budú hovoriť: Krajina, ktorá bola spustošená, stala sa záhradou Éden, a zrúcané, spustošené a zbúrané mestá sú opevnené a obývané. 36 Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal, a splním to. 37 Takto vraví Hospodin, Pán: Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil: ľud pri nich rozmnožím ako ovce. 38 Ako posvätné ovce, ako ovce v Jeruzaleme počas slávností, tak zástupy ľudí zaplnia zrúcané mestá. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

1

mail   print   facebook   twitter