Hľadaný výraz: ezekiel 21, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Človeče, obráť sa tvárou na juh, káž proti juhu, prorokuj proti lesu na južnom poli; 3 povedz južnému lesu: Čuj slovo Hospodinovo: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, roznietim v tebe oheň, ten strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možno uhasiť, a ním sa opália všetky tváre od juhu až po sever. 4 Každé telo uvidí, že ja, Hospodin, som ho zapálil. A nezhasne. 5 I povedal som: Ach, Hospodine, Pane, oni o mne hovoria: Neprednáša stále podobenstvá? 6 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 7 Človeče, obráť sa tvárou k Jeruzalemu a káž proti svätyniam, prorokuj proti zemi izraelskej 8 a povedz jej: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja som proti tebe, vytiahnem meč z jeho pošvy a vyhubím z teba spravodlivého i bezbožného. 9 Keďže vyhubím spomedzi teba spravodlivého i bezbožného, preto vyjde môj meč zo svojej pošvy proti každému telu od juhu na sever. 10 Každé telo pozná, že ja, Hospodin, som vytiahol meč z jeho pošvy. Späť sa už nevráti. 11 A ty, človeče, vzdychaj, akoby si mal polámané kríže! S trpkosťou vzdychaj pred ich očami. 12 A keď ťa oslovia: Prečo vzdycháš? povedz: Pre zvesť, ktorá príde. Vtedy stratí odvahu každé srdce, ochabnú všetky ruky, každý duch zmalátnie a všetky kolená sa roztečú ako voda. Hľa, príde a splní sa - znie výrok Hospodina, Pána. 13 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 14 Človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Pán: Meč, meč je naostrený aj vyleštený, 15 naostrený, aby zabíjal; vyleštený, aby sa jagal ako blesk. Máme sa tešiť? Môj syn, pohrdol si palicou i každou radou. 16 Dal som ho vyleštiť, aby sa dal chytiť do ruky; meč je naostrený a vyleštený, aby ho dali katovi do rúk. 17 Človeče, krič a kvíľ, lebo ten bude proti môjmu ľudu, ten bude proti všetkým kniežatám Izraela. Prepadnú meču i s mojím ľudom, udri sa preto na bedrá; 18 lebo skúška je tu; ako by sa to nemalo stať, keď opovrhuješ palicou? - znie výrok Hospodina, Pána. 19 Ty však, človeče, prorokuj a tlieskaj rukami, nech príde meč dvakrát či trikrát. Je to meč na tých, čo budú pobití, veľký meč na tých, čo budú pobití. Ten bude krúžiť okolo nich, 20 aby si srdce zúfalo a aby mnohí padli. Pri všetkých bránach nariadil som vraždenie mečom. Ach, je pripravený, aby sa blýskal, vyleštený, aby zabíjal. 21 Švihaj napravo, rúbaj naľavo, kam je obrátené tvoje ostrie. 22 A ja tiež zatlieskam rukami a utíšim svoju prchkosť. Ja, Hospodin, som povedal. 23 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 24 Ty, človeče, nakresli si dve cesty, aby mohol prísť meč babylonského kráľa; obe nech vychádzajú z jednej krajiny. Ukazovateľa smeru postav na začiatok cesty k mestu; 25 nakresli cestu, aby meč mohol prísť proti Rabbe Ammóncov a proti Judsku i proti opevnenému Jeruzalemu. 26 Lebo babylonský kráľ stojí na rázcestí oboch ciest, aby si dal veštiť, vytriasa šípy, terafímami sa opytuje, skúma pečeň. 27 V jeho pravici je veštecký lós pre Jeruzalem, aby umiestnil obliehacie barany, aby otvoril ústa k vražednému povelu, aby zdvihol hlas na vojnový pokrik; aby postavili obliehacie barany proti bránam, aby navŕšili val, aby vystavili obliehacie zariadenia. 28 Ale v ich očiach sa to bude zdať klamnou veštbou; oni prisahali posvätné prísahy. On im však pripomenie vinu, aby mohli byť pochytaní. 29 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Pretože mi pripomínate svoju vinu, a vaše priestupky sú odhalené, takže vaše hriechy možno vidieť vo všetkých vašich skutkoch, pretože ste mi prišli na myseľ, budete pre ne pochytaní. 30 A ty, knieža v Izraeli, znesvätený priestupník, ktorého deň prichádza k času konečného trestu: 31 Takto vraví Hospodin, Pán: Odlož turban! Zlož korunu! Nič neostane tak, ako je. Čo je nízke, bude vyvýšené, a čo je vysoké, bude znížené. 32 Na trosky, trosky, trosky zmením mesto! Ani to však nezostane, keď príde ten, ktorému patrí súd, lebo jemu ho odovzdám. 33 A ty, človeče, prorokuj a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán, o Ammóncoch a o ich výsmechu: Povedz: Meč, meč je vytasený, aby zabíjal. Je vyleštený na ničenie, aby sa blýskal, 34 aby ho vtedy, keď o tebe videli lož a veštili klam, položili na šiju hanebných priestupníkov, ktorých deň prichádza k času posledného trestu. 35 Schovaj ho do pošvy! Na mieste, kde si bola stvorená, v krajine, z ktorej pochádzaš, ťa budem súdiť. 36 Vylejem na teba svoj hnev, oheň svojej zlosti zapálim proti tebe a vydám ťa do moci surových mužov, ktorí sú majstrami v ničení. 37 Budeš potravou ohňu, tvoja krv potečie krajinami. Nevzpomenú si viac na teba, lebo ja, Hospodin, som hovoril.

1

mail   print   facebook   twitter