Hľadaný výraz: exodus 23, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nerozširuj nepravdivú správu. Nespolčuj sa so svojvoľníkom, aby si nemusel krivo svedčiť. 2 Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore prekrútiť pravdu, nezastávaj názor väčšiny. 3 V súdnom spore nenadŕžaj nikomu za to, že je chudobný. 4 Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť späť. 5 Ak uvidíš, že osol tvojho protivníka leží pod bremenom, neodvráť sa od svojho nepriateľa, ale pomôž mu ho zodvihnúť. 6 Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore. 7 Nedovoľ, aby bol nevinný a spravodlivý človek zabitý, lebo vinníka neospravedlním. 8 Neprijmi úplatok, lebo úplatok zaslepuje aj tých, čo majú otvorené oči, a prekrúca slová spravodlivých. 9 Neutláčaj cudzinca. Dobre viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzincami v Egypte. 10 Šesť rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej úrodu, 11 ale v siedmom roku ju necháš ležať úhorom a neobrobíš ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a zvyšok nech spasie poľná zver. To isté urob so svojou vinicou i so svojím olivovým sadom. 12 Šesť dní konaj svoju prácu, siedmy deň odpočívaj, aby si mohol odpočinúť tvoj býk i osol a oddýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec. 13 Zachovávajte všetko, čo som vám prikázal! Meno cudzieho boha ani nespomínajte! Nech ho nepočuť z vašich úst. 14 Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti. 15 Budeš zachovávať slávnosť nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, v mesiaci abíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami. 16 Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš z poľa plody svojej práce. 17 Trikrát v roku sa ukáže každý muž pred svojím Pánom, Hospodinom. 18 Neprinesieš mi krvavú obetu spolu s niečím kysnutým. Tuk z mojej slávnostnej obety nenecháš ležať do rána. 19 Do domu Hospodina, svojho Boha, prinesieš tie najkrajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky. 20 Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. 21 Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho, neodporuj mu, lebo vám neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena. 22 Ak ho však budeš ochotne poslúchať a urobíš všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov. 23 Veď môj anjel pôjde pred tebou a dovedie ťa k Amorejčanom, Chetitom, Perizzejom, Kanaánčanom, Chivvijom a Jebúsejom, ktorých vyhubím. 24 Nebudeš sa klaňať ich bohom a nebudeš im slúžiť. Nekonaj ako oni. Bezohľadne však zbúraj ich výtvory a znič ich posvätné stĺpy. 25 Budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu. On ti požehná chlieb i vodu. Vzdialim od teba chorobu. 26 V tvojej krajine ani jedna žena nepotratí, ani nebude neplodná, a ja ťa obdarím plným počtom dní. 27 Vyľakám ich pred tebou a uvrhnem do zmätku všetky národy, ku ktorým prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem pred tebou na útek. 28 Pošlem pred tebou sršne, aby vyhnali Chivvijov, Kanaánčanov a Chetitov. 29 Nevyženiem ich pred tebou za jediný rok, aby sa zem nezmenila na púšť a na tvoju škodu sa nerozmnožila divá zver. 30 Vyženiem ich pred tebou postupne, kým sa nerozmnožíš a neprevezmeš krajinu do dedičného vlastníctva. 31 Vymedzím tvoje územie od Červeného mora až k moru Filištíncov a od púšte až k rieke, lebo vám vydám do rúk obyvateľov tej krajiny a vyženieš ich spred seba. 32 Neuzatváraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi. 33 Nesmú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom.

1

mail   print   facebook   twitter