Hľadaný výraz: ephesians 6, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné. 2 "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením: 3 "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." 4 Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. 5 Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. 6 Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. 7 Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. 8 Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný. 9 Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu. 10 Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. 11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12 Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. 13 Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14 Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15 obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16 Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17 Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. 19 Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia 20 (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. 21 Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. 22 Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. 23 Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. 24 Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.

1

mail   print   facebook   twitter