Hľadaný výraz: colossians 4, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a čo si zaslúžia, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi. 2 Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. 3 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz vo väzení, 4 aby som ohlasoval tak, ako som povinný hovoriť. 5 Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. 6 Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať. 7 Všetko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, 8 ktorého som k vám poslal, aby ste o nás vedeli a aby potešil vaše srdcia, 9 a to s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jeden z vás. Oni vám povedia všetko, čo sa tu deje. 10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratanec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny; prijmite ho, keď k vám príde 11 i s Ježišom, ktorý sa volá Justus. Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve; oni mi boli útechou. 12 Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. 13 Lebo môžeme dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Démas. 15 Pozdravte bratov v Laodicei i Nymfu, a cirkev, ktorá je v jej dome. 16 Keď tento list u vás prečítate, postarajte sa, aby si ho prečítali aj v cirkvi v Laodicei a vy si zasa prečítajte list písaný Laodicejčanom. 17 A Archippovi povedzte: Usiluj sa plniť službu, ktorú si v Pánovi prijal. 18 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy. Milosť nech je s vami!

1

mail   print   facebook   twitter