Hľadaný výraz: colossians 4, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Páni, chovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. 2 V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. 3 Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), 4 abych je odhaloval tak, jak mám. 5 K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. 6 Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem. 7 O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu. 8 Posílám ho k vám proto, abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce 9 spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje. 10 Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste už dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej) 11 a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou. 12 Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. 13 Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli. 14 Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas. 15 Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě. 16 Až u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ať je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský. 17 Archipovi vyřiďte: "Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal." 18 JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.

1

mail   print   facebook   twitter