Hľadaný výraz: amos 1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch júdskeho kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením. 2 I povedal: „Pán volá zo Siona, z Jeruzalema vydáva svoj hlas. Smútia nivy pastierov a zoschýna vrchol Karmelu.“ 3 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Damasku, ba pre štyri - neodvolám to: pretože mláťačkou železnou mlátili Galaád, 4 vrhnem oheň na Hazaelov dom a strávi Benadadove paláce. 5 Zlámem závory Damasku, vykynožím obyvateľov z údolia hriechu a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo, ľud Aramu však pôjde do Kíru“ - hovorí Pán. 6 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Gazy, ba pre štyri - neodvolám to: pretože odviedli všetkých do zajatia, aby ich vydali Edomu, 7 vrhnem oheň na múry Gazy a strávi jej paláce. 8 Vykynožím obyvateľov Azotu a z Askalonu toho, čo drží žezlo; vystriem ruku proti Akaronu, takže zhynú zvyšky Filištíncov“ - hovorí Pán, Jahve. 9 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Týru, ba pre štyri - neodvolám to: pretože vydali všetkých zajatcov Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu, 10 vrhnem oheň na múry Týru a strávi jeho paláce.“ 11 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Edomu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože mečom stíhal svojho brata, zničil lásku k nemu, jednostaj držal svoj hnev a svoju zlosť prechovával večne, 12 vrhnem oheň na Teman a strávi paláce Bozry.“ 13 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Amonových synov, ba pre štyri - neodvolám to: pretože rozparovali ťarchavé Galaádu, aby rozšírili svoje hranice, 14 zapálim oheň na múroch Raby, takže strávi jej paláce za lomozu v deň vojny, za búrky v deň víchrice. 15 Jej kráľ pôjde do zajatia, on a s ním jeho kniežatá“ - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter