Hľadaný výraz: Zach 1,11-12, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
11 Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá zem žije v klidu a pokoji." 12 Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy už se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť už se na ně hněváš sedmdesát let!"

1

mail   print   facebook   twitter