Hľadaný výraz: Z 118,5-18, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
5 V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin. 6 Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk? 7 Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými, pročež já podívám se těm, kteříž mne mají v nenávisti. 8 Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku. 9 Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech. 10 Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je. 11 Mnohokrát obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je. 12 Ssuli se na mne jako včely, však zhasli jako oheň z trní: nebo ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je. 13 Velmi jsi ztuha na mne dotíral, abych padl, ale Hospodin spomohl mi. 14 Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel. 15 Hlas prokřikování a spasení v staních spravedlivých. Pravice Hospodinova dokázala síly, 16 Pravice Hospodinova vyvýšila se, pravice Hospodinova dokázala síly. 17 Neumruť, ale živ budu, abych vypravoval skutky Hospodinovy. 18 Trestaltě mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal.

1

mail   print   facebook   twitter