Hľadaný výraz: Z 118,5-18, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. 6 Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! 7 Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo mě nenávidí, uvidím! 8 Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. 9 Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. 10 Všichni pohané mě obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. 11 Znovu a znovu mě obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. 12 Jak vosy se na mě sesypali, jak oheň z trní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je porazil! 13 Doráželi na mě, abych pad, Hospodin je však pomoc má. 14 Má síla, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! 15 Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla, 16 Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!" 17 Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! 18 Hospodin mě přísně potrestal, smrti mě ale nevydal!

1

mail   print   facebook   twitter