Hľadaný výraz: Sof 1,4-6, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
4 Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám - 5 ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu jejich Molochu; 6 ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají."

1

mail   print   facebook   twitter