Hľadaný výraz: Sk 28,26-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 »Choď k tomu ľudu a povedz: Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. 27 Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby azda očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich neuzdravil.«

1

mail   print   facebook   twitter