Hľadaný výraz: Nm 26,52-56, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
52 Pán hovoril Mojžišovi: 53 „Týmto nech sa rozdelí krajina za dedičný majetok podľa počtu ich mien. 54 Početnejšiemu kmeňu dáš väčší dedičný majetok a tomu, čo je počtom menší, dáš menší dedičný majetok. Každému dáš dedičný majetok podľa počtu jeho prehliadnutých. 55 Krajina sa však rozdelí žrebom. A dostanú ju do vlastníctva podľa mien ich otcovských kmeňov. 56 Teda žrebom bude rozdelená krajina medzi početnejších a medzi počtom menších.“

1

mail   print   facebook   twitter