Hľadaný výraz: Neh 10,15-28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Hlavní z ľudu: Paroš, Pachat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 16 Buni, Azgad, Bebai, 17 Adoniáš, Bigvai, Adin, 18 Ater, Chizekiáš, Azur, 19 Hodiáš, Chašum, Besai, 20 Charif, Anatot, Nebai, 21 Magpiáš, Mešulam, Chezir, 22 Mešezabel, Sadok, Jadua, 23 Pelatiáš, Chanan, Anaiáš, 24 Hoseáš, Chananiáš, Chašub, 25 Halocheš, Pilcha, Šobek, 26 Rechum, Chašabua, Maásiáš, 27 Achiáš, Chanan, Anan, 28 Maluch, Charim a Bána.

1

mail   print   facebook   twitter