Hľadaný výraz: Neh 10,15-28, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Představitelé lidu: Pareóš, Pachat-moáb, Élam, Zatú, Baní, 16 Buní, Azgád, Bebaj, 17 Adonijáš, Bigvaj, Adín, 18 Ater, Chizkijáš, Azúr, 19 Hódijáš, Chašum, Besaj, 20 Charíf, Anatót, Nébaj, 21 Magpíaš, Mešulám, Chezír, 22 Mešézabel, Sádok, Jadúa, 23 Pelatjáš, Chanan, Anajáš, 24 Hóšea, Chananjáš, Chašúb, 25 Lócheš, Pilchá, Šobek, 26 Rechúm, Chašabna, Maasejáš 27 a Achijáš, Chanan, Anan, 28 Malúk, Charim a Baana.

1

mail   print   facebook   twitter