Hľadaný výraz: Neh 10,15-28, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
15 Bunni, Azgad, Bebai, 16 Adoniáš, Bigvai, Adin, 17 Ater, Ezechiáš, Azur, 18 Hodiáš, Chasum, Bezai, 19 Charif, Anatot, Nebai, 20 Magpias, Mesullam, Chezir, 21 Mesezabel, Sádoch, Jaddua, 22 Pelatiáš, Chanan, Anaiáš, 23 Ozeáš, Chananiáš, Chasub, 24 Loches, Pilcha, Sobek, 25 Rechum, Chasabna, Maaseiáš, 26 Achiáš, Chanan, Anan, 27 Malluch, Charim, Baana. 28 Tak i jiní z lidu, kněží, Levítů, vrátných, zpěváků, Netinejských i všickni, kteříž se oddělili od národů zemí k zákonu Božímu, ženy jejich, synové jejich i dcery jejich, každý umělý a rozumný,

1

mail   print   facebook   twitter