Hľadaný výraz: Mt 9,35-38; Mk 6,6; Mk 6,34; Lk 8,1; Lk 10,2, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 4
35 ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃ 36 ובראותו את ההמנים נכמרו רחמיו עליהם כי הם מתעלפים ונדחים כצאן אשר אין להם רעה׃ 37 אז ידבר לתלמדידיו ויאמר רב הקציר והפעלים מעטים׃ 38 לכן התחננו אל בעל הקציר לשלח פעלים לקצירו׃

6 ויתמה על חסרון אמונתם ויסב בכפרים סבוב ולמד׃ 34 ויצא וירא המון עם רב ויהמו מעיו עליהם כי היו כצאן אשר אין להם רעה ויחל ללמד אותם דברים הרבה׃

1 ויהי אחרי כן ויעבר מעיר אל עיר ומכפר אל כפר קורא ומבשר את מלכות האלהים ושנים העשר אתו׃

2 ויאמר להם הן הקציר רב והפעלים מעטים לכן התחננו אל אדון הקציר וישלח פעלים לקצירו׃

1

mail   print   facebook   twitter