Hľadaný výraz: Mt 9,35-38; Mk 6,6; Mk 6,34; Lk 8,1; Lk 10,2, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 4
35 I obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu. 36 A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře. 37 Tedy dí učedlníkům svým: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. 38 Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.

6 I podivil se jejich nevěře, a obcházel vůkol po městečkách, uče. 34 Tedy vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý, a slitovalo mu se jich, že byli jako ovce, nemající pastýře. I počal je učiti mnohým věcem.

1 I stalo se potom, že on chodil po městech a po městečkách, káže a zvěstuje království Boží, a dvanácte s ním,

2 A pravil jim: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.

1

mail   print   facebook   twitter