Hľadaný výraz: Mt 9,27-31; Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 4
27 ויעבר ישוע משם וילכו אחריו שני אנשים עורים והמה צעקעם ואמרים חננו בן דוד׃ 28 וכבואו הביתה נגשו אליו העורים ויאמר אליהם ישוע המאמינים אתם כי יש לאל ידי לעשות זאת ויאמרו אליו כן אדנינו׃ 29 ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃ 30 ותפקחנה עיניהם ויגער בם ישוע ויאמר ראו פן יודע לאיש׃ 31 והמה בצאתם השמיעו את שמעו בכל הארץ ההיא׃

29 ויהי כצאתם מיריחו וילך אחריו המון עם רב׃ 30 והנה שני עורים ישבים על יד הדרך וישמעו כי ישוע עבר ויצעקו לאמר חננו נא אדנינו בן דוד׃ 31 ויגער בם העם להשתיקם והם הרבו לצעק ויאמרו אדנינו חננו נא בן דוד׃ 32 ויעמד ישוע ויקרא להם ויאמר מה תחפצו ואעשה לכם׃ 33 ויאמרו אליו אדנינו עשה שתפקחנה עינינו׃ 34 ורחמי ישוע נכמרו ויגע בעיניהם ופתאם החלו עיניהם לראות וילכו אחריו׃

46 ויבאו יריחו ויהי כצאתו מיריחו הוא ותלמידיו והמון עם רב והנה ברטימי בן טימי איש עור ישב על יד הדרך לשאל נדבות׃ 47 וישמע כי הוא ישוע הנצרי ויחל לצעק ויאמר אנא בן דוד ישוע חנני׃ 48 ויגערו בו רבים להשתיקו והוא הרבה לצעק בן דוד חנני׃ 49 ויעמד ישוע ויאמר קראו לו ויקראו לעור ויאמרו אליו חזק קום קרא לך׃ 50 וישלך את שמלתו מעליו ויקם ויבא אל ישוע׃ 51 ויען ישוע ויאמר אליו מה חפצת ואעשה לך ויאמר אליו העור רבוני כי אראה׃ 52 ויאמר ישוע אליו לך לך אמונתך הושיעה לך ופתאם ראה וילך אחרי ישוע בדרך׃

35 ויהי בקרבו אל יריחו והנה איש עור ישב על הדרך והוא משאל׃ 36 וישמע את קול העם העבר וידרש לדעת מה זאת׃ 37 ויגידו לו כי ישוע הנצרי עובר׃ 38 ויצעק לאמר ישוע בן דוד חנני׃ 39 וההלכים בראשנה גערו בו להחשתו והוא הרבה עוד לצעק ישוע בן דוד חנני׃ 40 ויעמד ישוע ויצו להביאו אליו ויהי כאשר קרב וישאלהו לאמר׃ 41 מה חפצך כי אעשה לך ויאמר אדני כי אראה׃ 42 ויאמר אליו ראה אמונתך הושיעה לך׃ 43 ופתאם ראה וילך אחריו הלך ושבח את האלהים וכל העם בראותם זאת נתנו תודה לאלהים׃

1

mail   print   facebook   twitter