Hľadaný výraz: Mt 9,18-26; Mk 5,21-43; Lk 8,40-56, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 3
18 Keď im to hovoril, tu hľa, prišlo isté knieža, klaňalo sa mu a hovorilo: Moja dcéra teraz zomrela, ale poď a vzlož na ňu svoju ruku, a bude žiť. 19 A Ježiš vstal a išiel za ním i jeho učeníci. 20 A hľa, nejaká žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa dole okraja jeho rúcha, 21 lebo riekla sama v sebe: Len keď sa dotknem jeho rúcha, budem uzdravená. 22 A Ježiš obrátiac sa a vidiac ju povedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola zdravá od tej hodiny. 23 A keď prišiel Ježiš do domu kniežaťa a videl pískajúcich na píšťaly a zástup, robiaci ruch a nepokoj, 24 povedal im: Odídite, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí. A vysmievali sa mu. 25 A keď bol vyhnaný zástup, vošiel chopil dievčatko za ruku, a vstalo. 26 A tento chýr sa rozniesol o ňom po celej tej zemi.

21 A keď sa preplavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, sišiel sa k nemu veliký zástup, a bol pri mori. 22 A hľa, prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairus, a keď ho videl, padol k jeho nohám 23 a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva: prosím, žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. 24 A odišiel s ním. A išiel za ním veliký zástup, a tlačili ho zo všetkých strán. 25 Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi dvanásť rokov 26 a mnoho vytrpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie, a nič jej to nebolo pomohlo, lež ešte bola prišla do horšieho; 27 tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha, 28 lebo si bola povedala: Ak sa len jeho rúcha dotknem, budem uzdravená. 29 A hneď vyschol prameň jej krvi, a pocítila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. 30 A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc, a obrátiac sa v zástupe vravel: Kto sa dotknul mojeho rúcha? 31 A jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán, a hovoríš: Kto sa ma dotknul? 32 Ale on sa ohliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. 33 A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. 34 A on jej povedal: Dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoji a buď zdravá a prostá svojej choroby. 35 A kým on ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógy a vraveli: Tvoja dcéra už zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa? 36 Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver! 37 A nedal nikomu ísť za sebou, iba Petrovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobovmu bratovi. 38 A prišli do domu predstaveného synagógy, a videl tam nepokojný ruch, plačúcich a kvíliacich veľmi, 39 a vojdúc povedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. 40 A vysmievali ho. No, on vyženúc všetkých pojal otca dieťaťa i matku i tých, ktorí boli s ním, a vošiel ta, kde ležalo dieťa. 41 A uchopiac ruku dieťaťa povedal mu: Talitha kúmi! čo je preložené toľko jako: Dievčatko, tebe hovorím, vstaň! 42 A dievčatko hneď vstalo a chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žasli prenáramne. 43 A veľmi im prikázal, aby sa toho nikto nedozvedel. A povedal, aby jej dali jesť.

40 A stalo sa, keď sa navrátil Ježiš, že ho prijal zástup, lebo ho všetci čakali. 41 A hľa, prišiel istý muž, ktorému bolo meno Jairus, a to bol predstavený synagógy, ktorý padol k nohám Ježišovým a prosil ho, žeby vošiel do jeho domu, 42 lebo mal jednorodenú dcéru, asi dvanásťročnú, a tá zomierala. A v tom, ako vošiel, tlačily ho zástupy. 43 A istá žena, ktorá bola v krvotoku od dvanástich rokov a ktorá bola na lekárov vynaložila všetku svoju živnosť a nemohla byť uzdravená od nikoho, 44 pristúpila odzadu a dotkla sa lemu jeho rúcha, a naskutku zastál tok jej krvi. 45 A Ježiš povedal: Kto sa ma to dotknul? A keď všetci popierali, povedal Peter a tí, ktorí boli s ním: Pane, zástupy ťa tisnú a tlačia, a hovoríš: Kto sa ma to dotknul? 46 Ale Ježiš povedal: Dotknul sa ma niekto, lebo ja som poznal, že vyšla odo mňa moc. 47 A keď videla žena, že vec nezostala v tajnosti, trasúc sa prišla a padla pred ním a pre ktorú príčinu sa ho dotkla, povedala mu pred všetkým ľudom, aj to, jako bola naskutku uzdravená. 48 A on jej povedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila; Iď v pokoji! 49 A kým on ešte hovoril, prišiel niekto od predstaveného synagógy a povedal mu: Tvoja dcéra už zomrela, neunúvaj Učiteľa! 50 Ale keď to počul Ježiš, odpovedal mu: Neboj sa, len ver, a bude zachránená. 51 A vojdúc do domu nedal nikomu vojsť so sebou iba Petrovi, Jánovi a Jakobovi a otcovi dieťaťa a matke. 52 A všetci plakali a nariekali nad ňou. A on povedal: Neplačte, veď nezomrela, ale spí. 53 A vysmievali ho vediac, že zomrela. 54 Ale on vyhnal všetkých von a chopil ju za ruku, zavolal a riekol: Dievča vstaň! 55 A jej duch sa navrátil, a vstala naskutku; a rozkázal, aby jej dali jesť. 56 A jej rodičia žasli. Ale on im prikázal, aby nikomu nepovedali o tom, čo sa stalo.

1

mail   print   facebook   twitter