Hľadaný výraz: Mt 7,15-20; Mt 12,33-35; Lk 6,43-45, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 3
15 השמרו לכם מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טרפים המה׃ 16 הכר תכירו אותם בפריהם היאספו ענבים מן הקצים או תאנים מן הברקנים׃ 17 כן כל עץ טוב עשה פרי טוב והמשחת עשה פרי רע׃ 18 עץ טוב לא יוכל עשות פרי רע ועץ משחת לא יעשה פרי טוב׃ 19 וכל עץ אשר לא יעשה פרי טוב יגדע וישלך באש׃ 20 לכן בפרים תכירו אותם׃

33 או עשו את העץ טוב ופריו טוב או עשו את העץ משחת ופריו משחת כי בפריו נכר העץ׃ 34 ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃ 35 האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃

43 כי עץ טוב איננו עשה פרי משחת וגם עץ משחת איננו עשה פרי טוב׃ 44 כי כל עץ נכר בפריו כי אין אספים תאנים מן הקצים אף אין בצרים ענב מן הסנה׃ 45 האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע כי משפעת הלב ימלל פיהו׃

1

mail   print   facebook   twitter