Hľadaný výraz: Mt 6,7-15; Mk 11,25; Lk 11,1-4, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 3
7 Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 8 Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. 9 Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! 10 Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. 11 Dej nám i dnes náš denní chléb 12 a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. 14 Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. 15 Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

25 [26] Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám."

1 Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." 2 Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! 3 Dávej nám denně náš denní chléb 4 a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení."

1

mail   print   facebook   twitter