Hľadaný výraz: Mt 28,11-15, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
11 Když pak ony odešly, aj, někteří z stráže přišedše do města, oznámili předním kněžím všecko, co se stalo. 12 Kteřížto shromáždivše se s staršími a uradivše se, mnoho peněz dali žoldnéřům, 13 Řkouce: Pravte, že učedlníci jeho nočně přišedše, ukradli jej, když jsme my spali. 14 A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme a vás bezpečny učiníme. 15 A oni vzavše peníze, učinili, jakž naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to u Židů až do dnešního dne.

1

mail   print   facebook   twitter