Hľadaný výraz: Mt 27,1-2; Mk 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 4
1 A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, 2 a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.

1 A hneď ráno poradiac sa najvyšší kňazi spolu so staršími a so zákonníkmi i celá vysoká rada a poviažuc Ježiša odviedli ho a oddali Pilátovi.

1 A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi.

28 A tak odviedli Ježiša od Kaifáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni nevošli do prätória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka.

1

mail   print   facebook   twitter