Vyhľadávaný výraz Mt+26,69-75;+Mk+14,66-72;+Lk+22,56-62;+Jn+18,25-27 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.