Hľadaný výraz: Mt 25,13-15; Mt 24,42; Mk 13,33-37; Lk 19,12-13; Lk 12,40, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 5
13 לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃ 14 כי כמו איש נסע למרחוק אשר קרא אל עבדיו וימסר להם את רכושו׃ 15 ויתן לזה חמש ככרים ולזה שתים ולזה אחת לכל איש ואיש כפי ערכו וימהר ויסע משם׃

42 לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃

33 ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃ 34 והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃ 35 לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם לעת ערב או בחצות הלילה אם בעת קריאת הגבר או בבקר׃ 36 פן יבוא פתאם ומצא אתכם ישנים׃ 37 ואת אשר אמרתי לכם אמר אני לכל שקדו׃

12 על כן אמר איש אחד מן האדירים הלך אל ארץ רחוקה לקחת לו ממלכה ולשוב׃ 13 ויקרא אל עשרה מעבדיו ויתן להם עשרה מנים ויאמר להם סחרו בהם עד באי׃

40 לכן גם אתם היו נכונים כי בשעה אשר לא פללתם יבוא בן האדם׃

1

mail   print   facebook   twitter