Hľadaný výraz: Mt 25,13-15; Mt 24,42; Mk 13,33-37; Lk 19,12-13; Lk 12,40, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 5
13 Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." 14 "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. 15 Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu.

42 Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.

33 Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. 34 Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. 35 Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. 36 Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. 37 Co říkám vám, říkám všem: Bděte."

12 Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako král. 13 Předtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s tím, dokud nepřijdu.'

40 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."

1

mail   print   facebook   twitter