Hľadaný výraz: Mt 24,32-36; Mk 13,28-32; Lk 21,29-33, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 3
32 למדו נא את משל התאנה כאשר ירטב ענפה ופרחו עליה ידעתם כי קרוב הקיץ׃ 33 כן גם אתם בראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃ 34 אמן אמר אני לכם כי לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃ 35 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃ 36 אך היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אתה גם לא מלאכי השמים בלתי אבי לבדו׃

28 למדו נא את משל התאנה כשירטב ענפה ופרח עלה ידעתם כי קרוב הקיץ׃ 29 כן אף אתם בראתכם כי היו כל אלה דעו כי קרוב הוא לפתח׃ 30 אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה׃ 31 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃ 32 אך עת בוא היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה גם לא מלאכי השמים גם לא הבן מבלעדי האב׃

29 וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃ 30 כי תראו אתם מוציאים את פרחם הלא ידעתם כי קרב הקיץ׃ 31 ככה אף אתם בבא אלה לעיניכם דעו כי קרובה מלכות האלהים׃ 32 אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד כי יהיה הכל׃ 33 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

1

mail   print   facebook   twitter