Hľadaný výraz: Mt 24,3-8; Mk 13,3-8; Lk 21,7-11, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 3
3 וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃ 4 ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃ 5 כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃ 6 ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ׃ 7 כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה׃ 8 וכל אלה רק ראשית החבלים׃

3 וישב על הר הזיתים ממול המקדש וישאלהו פטרוס ויעקב ויוחנן ואנדרי והם אתו לבדם׃ 4 אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא האות בבא העת אשר תעשה בה כל זאת׃ 5 ויען אתם ישוע ויחל לדבר ראו פן יתעה אתכם איש׃ 6 כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא ויתעו רבים׃ 7 ובשמעכם מלחמות ושמעות מלחמה אל תבהלו כי היו תהיה זאת אך לא זאת היא הקץ׃ 8 כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעש כה וכה והיה רעב ומהומה׃

7 וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה׃ 8 ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃ 9 ובשמעכם מלחמות ומהומות אל תחתו כי היו תהיה זאת לראשונה אך עוד קץ למועד׃ 10 ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה׃ 11 והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים׃

1

mail   print   facebook   twitter