Hľadaný výraz: Mt 24,15-22; Mk 13,14-20; Lk 21,20-24, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 3
15 לכן כאשר תראו שקוץ משמם האמור על ידי דניאל הנביא עומד במקום קדש הקרא יבין׃ 16 אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃ 17 ואשר על הגג אל ירד לשאת דבר מביתו׃ 18 ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת את מלבושו׃ 19 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם׃ 20 אך התפללו אשר מנוסתכם לא תהיה בחרף ולא בשבת׃ 21 כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃ 22 ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃

14 וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃ 15 ואשר על הגג אל ירד הביתה ואל יבא פנימה לשאת דבר מביתו׃ 16 ואשר בשדה אל ישב הביתה לשאת מלבושו׃ 17 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההמה׃ 18 אך התפללו אשר לא תהיה מנוסתכם בחרף׃ 19 כי הימים ההם יהיו עת צרה אשר לא נהיתה כמוה מראשית הבריאה אשר ברא אלהים עד עתה וכמוה לא תהיה עוד׃ 20 ולולי קצר יהוה את הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים אשר בחר בם קצר את הימים׃

20 וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃ 21 אז ינוסו אנשי יהודה אל ההרים ואשר הם בתוכה יצאו ואשר הם בפרזות אל יבואו בה׃ 22 כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃ 23 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם כי תהיה צרה גדולה בארץ וקצף על העם הזה׃ 24 ונפלו לפי חרב והגלו אל כל הגוים וירושלים תרמס ברגלי גוים עד כי ימלאו עתות הגוים׃

1

mail   print   facebook   twitter