Hľadaný výraz: Mt 22,41-46; Mk 12,35-37; Lk 20,41-44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 3
41 Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal: 42 „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov.“ 43 Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom, keď hovorí: 44 »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy«? 45 Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?“ 46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať.

35 Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? 36 Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.« 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou.

41 On im povedal: „Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.« 44 Dávid ho teda volá Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“

1

mail   print   facebook   twitter