Hľadaný výraz: Mt 22,41-46; Mk 12,35-37; Lk 20,41-44, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 3
41 Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: 42 "Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?" Odpověděli mu: "Davidův." 43 Řekl jim: "Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví: 44 'Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.' 45 Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?" 46 A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.

35 Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě: "Jak mohou zákoníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? 36 Sám David řekl v Duchu svatém: 'Řekl Hospodin mému Pánu: usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.' 37 Sám David nazývá Mesiáše Pánem, jak tedy může být jeho synem?" Početný zástup mu rád naslouchal.

41 Řekl jim: "Jak mohou nazývat Mesiáše synem Davidovým? 42 Vždyť sám David praví v Knize žalmů: 'Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, 43 dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.' 44 David tedy nazývá Mesiáše Pánem; jak potom může být jeho synem?"

1

mail   print   facebook   twitter