Hľadaný výraz: Mt 21,23-27; Mk 11,27-33; Lk 20,1-8, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 3
23 Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: "Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal?" 24 Ježíš jim odpověděl: "Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. 25 Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?" Oni se mezi sebou dohadovali: "Řekneme-li, 'z nebe', namítne nám: 'Proč jste mu tedy neuvěřili?' 26 Řekneme-li však 'z lidí', máme obavy ze zástupu; vždyť všichni mají Jana za proroka." 27 Odpověděli tedy Ježíšovi: "Nevíme." Tu jim řekl i on: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."

27 Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákoníci a starší 28 a řekli mu: "Jakou mocí to činíš? A kdo ti dal moc, abys to činil?" 29 Ježíš jim řekl: "I já vám položím jednu otázku; odpovězte mně, a já vám povím, jakou mocí to činím! 30 Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Odpovězte mi!" 31 I dohadovali se mezi sebou: "Řekneme-li 'z nebe', namítne nám: 'Proč jste mu tedy neuvěřili'? 32 Řekneme-li však 'od lidí'?" - to se zase báli zástupu; neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. 33 Odpověděli tedy Ježíšovi: "Nevíme." A Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."

1 Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími 2 a řekli: "Pověz nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tu moc dal." 3 Odpověděl jim: "I já vám položím otázku. Řekněte mi, 4 odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?" 5 Oni o tom mezi sebou uvažovali: "Řekneme-li 'z nebe', namítne nám: 'Proč jste mu neuvěřili?' 6 Řekneme-li 'od lidí', všechen lid nás bude kamenovat, protože jsou přesvědčeni, že Jan byl prorok." 7 A tak odpověděli, že nevědí, odkud. 8 Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."

1

mail   print   facebook   twitter