Hľadaný výraz: Mt 20,29-34; Mt 9,27-31; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 4
29 A keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veliký zástup. 30 A hľa, sedeli tam pri ceste dvaja slepí, ktorí, keď počuli, že tade ide Ježiš, kričali a hovorili: Pane, zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov! 31 Ale zástup im dohováral a vravel, aby mlčali, no, oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Zmiluj sa nad nami, Pane, Synu Dávidov! 32 A Ježiš postál, zavolal ich a povedal: Čo chcete, aby som vám učinil? 33 A oni mu povedali: Pane, že by sa otvorily naše oči. 34 A Ježiš, súc pohnutý ľútosťou, dotknul sa ich očí, a hneď prezreli a išli za ním.

27 A keď išiel odtiaľ Ježiš, išli za ním dvaja slepí, ktorí kričali a hovorili: Zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov! 28 A keď vošiel do domu, pristúpili k nemu slepí. A Ježiš im povedal: Či veríte, že to môžem učiniť? A oni mu povedali: Áno, Pane! 29 Vtedy sa dotknul ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery! 30 A hneď sa im otvorily oči. A Ježiš im prísne zakázal a povedal: Hľaďte, aby sa nikto nedozvedel o tom! 31 Ale oni vyšli a rozhlásili ho po celej tej zemi.

46 Potom prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha i jeho učeníci i veľký zástup s nimi, sedel pri ceste Timeov syn, slepý Bartimeus, a žobral. 47 A keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať a hovoriť: Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 48 A mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 49 Vtedy postál Ježiš a kázal ho zavolať. A zavolali slepého a vraveli mu: Dúfaj, vstaň, volá ťa. 50 A on odhodiac svoj plášť vyskočil a išiel k Ježišovi. 51 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu povedal: Rabbúni, žeby som videl. 52 Vtedy mu povedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom.

35 A stalo sa, keď sa blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral. 36 A keď počul zástup, idúci pomimo, vypytoval sa, čo je to? 37 A oznámili mu, že Ježiš Nazarejský ide tade. 38 Vtedy skríkol a povedal: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 39 A tí, ktorí išli popredku, dohovárali mu, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 40 Vtedy postál Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41 Čo chceš, aby som ti učinil? A on povedal: Pane, aby som videl. 42 A Ježiš mu povedal: Vidz! Tvoja viera ťa uzdravila. 43 A naskutku prezrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu.

1

mail   print   facebook   twitter