Hľadaný výraz: Mt 20,29-34; Mt 9,27-31; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 4
29 Když pak vycházeli z Jericha, šel za ním veliký zástup. 30 U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" 31 Zástup je napomínal, ať mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" 32 Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" 33 "Pane," odpověděli, "ať se nám otevřou oči!" 34 Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali ho.

27 Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" 28 Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. 29 Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane podle vaší víry!" 30 Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, ať se to nikdo nedozví." 31 Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi.

46 Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. 47 Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 48 Mnozí ho okřikovali, ať mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 49 Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá tě!" 50 On odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi. 51 Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, ať vidím!" odpověděl slepec. 52 Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě uzdravila." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě.

35 Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. 36 Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. 37 Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, 38 začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 39 Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, ať mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" 40 Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho zeptal: 41 "Co mám pro tebe udělat?" "Pane, ať vidím!" zvolal. 42 "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra tě uzdravila." 43 A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu.

1

mail   print   facebook   twitter