Hľadaný výraz: Mt 2,1-12; Lk 2,8-20, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 2
1 A keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Heródesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema 2 a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť. 3 Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. 4 A svolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. 5 A oni mu riekli: V Judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka: 6 A ty, Betleheme, zem Júdova, nijako nie si najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izraela. 7 Vtedy Heródes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala, 8 a pošlúc ich do Betlehema povedal: Iďte a dôkladne sa povypytujte o tom dieťatku, a keď najdete, dajte mi o tom zvesť, aby som i ja prijdúc poklonil sa mu. 9 A oni vypočujúc kráľa odišli. A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťatko. 10 A zazrúc hviezdu preveľmi sa zaradovali. 11 A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myrru. 12 A napomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Heródesovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny.

8 A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili vnoci nad svojím stádom. 9 A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. 12 A toto vám bude znamením: najdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. 13 A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich: 14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie! 15 A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri: Nože poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán! 16 A prišli poponáhľajúc sa a našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach. 17 A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov. 19 Ale Mária zachovávala všetky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srdci. 20 A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak ako im to bolo hovorené.

1

mail   print   facebook   twitter