Hľadaný výraz: Mt 17,19-21; Mk 9,28-29; Lk 17,5-6, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 3
19 ויגשו התלמידים אל ישוע והוא לבדו ויאמרו מדוע אנחנו לא יכלנו לגרשו׃ 20 ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃ 21 אבל המין הזה לא יצא כי אם בתפלה ובצום׃

28 ויהי כאשר בא הביתה וישאלהו תלמידיו בהיותם לבדם אתו מדוע אנחנו לא יכלנו לגרשו׃ 29 ויאמר אליהם המין הזה יצא לא יצא כי אם בתפלה ובצום׃

5 ויאמרו השליחים אל האדון הוסף לנו אמונה׃ 6 ויאמר האדון לו היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל התות הזה העקר והנטע בתוך הים וישמע לכם׃

1

mail   print   facebook   twitter