Hľadaný výraz: Mt 16,13-20, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? 14 Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. 15 Opýtal sa ich: A vy ma za koho pokladáte? 16 Šimon Peter odpovedal: Ty si Kristus, Syn živého Boha. 17 Ježiš mu odpovedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. 20 Vtedy učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus.

1

mail   print   facebook   twitter